Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Inredo AB behandlar dina personuppgifter när du väljer att handla med företaget.  Här beskriver vi i detalj hur Inredo AB behandlar dina personuppgifter.

Vem behandlar dina personuppgifter?
Inredo AB består av två snickerienheter med säljorganisation på respektive adress. Den kalkylerare eller säljare som administrerar och driver de projekt som registreras hos Inredo AB blir även personuppgiftsansvarig.

Respektive administrerare ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt i sin organisation men lyder ytterst under Dataskyddsombudet som är placerad i Helsingborg.

Behandling av uppgifter enligt lag
När Inredo AB behandlar dina personuppgifter görs detta enligt gällande lagstiftning.  Behandlingen innebär främst att vi samlar in, lagrar, eller vidtar någon annan åtgärd med dina personuppgifter i samband med säljprocess och projektet kring detta.

Vi arbetar endast med de uppgifter som behövs för projektet och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter.

Du har rätt att närsomhelst ta kontakt med Inredo AB för att få veta vilka personuppgifter vi hanterar och vad som rör dig, läs mer om dina rättigheter nedan.

Hur får vi dina personuppgifter?
I köp- och säljprocessen hos Inredo ber vi våra kunder uppge namn på kontaktperson/köpare, organisationsnummer, leveransadress, faktureringsadress detta för att kunna skapa offert eller beställningsorder. Gäller försäljningen av Inredo AB en privat beställare behöver vi även i vissa fall köparens personnummer.

Vi samlar in ovanstående information via mejl, telefon eller sms.

Dessa uppgifter får vi oftast direkt av den berörde men det kan även ske fall då detta uppges av en företrädare till beställaren i dess närhet eller inom dess organisation.

Vilka uppgifter behandlas?
Inredo AB behandlar kontaktpersoners och köpares personuppgifter som lämnats till oss för att vi ska kunna säkerställa fakturering men även för att kunna följa upp arbetet under projektets gång.

De personuppgifter Inredo AB behöver behandla är: namn, e-postadress, telefonnummer och   postadress och i vissa fall personnummer.

Vad använder vi dina uppgifter till?
Orderhantering, fakturering, projekt-administration samt för att komma i kontakt med köparen i pågående eller kommande tillverkningsprocesser.

Kunna ge god service när Inredos tjänster anlitas.

Informera kunder och samarbetspartners om vår verksamhet i olika kanaler, så som på webbplatser och i sociala medier.

Utskick av olika former av nyhetsbrev från våra slutförda och kommande projekt.

Om betalning av Inredos produkter och tjänster uteblir kommer även kunds eller samarbetspartners personuppgifter att användas vid rapport till inkasso.

Vid samtycke från er som kund eller samarbetspartner behandlar vi era personuppgifter för att du har samtyckt till detta och du kommer att få tydlig information om vad du samtyckt till samt hur du gör om du vill återkalla detta samtycke.

 

Vem får tillgång till era personuppgifter?
Inredos personuppgiftsansvariga kommer att ansvara för era personuppgifter. Era personuppgifter kommer endast att lämnas till annan tredje part om det behöver krävs enligt lag, eller i kontakter med staten eller andra myndigheter på grund av till exempel tillsyn eller beslut eller om Inredo ska kunna skydda sina eller en tredje parts rättigheter.

Väljer du att komma i kontakt med Inredo AB via sociala medier som Facebook, Instagram eller Linked in, överförs informationen och dina personuppgifter alltid till en tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För er skull avråder vi dig att inte skicka personuppgifter eller annan känslig information till oss via sociala medier.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Inredo AB följer Bokföringslagen och enligt denna ska fakturor sparas upp till 3 år och företaget har beslutat att detta gäller all typ av information som är knuten till denna typ av dokument- hantering. I klarspråk sparas alla dokument och underlag som specificerar vad som fakturerats en kund till Inredo, detta innefattar: namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, ritningar med namn, offertunderlag samt bilder.

Dina rättigheter gällande registrerade personuppgifter
Alla personuppgifter om dig som kund eller kontaktperson har du rätt att begära information om.

För att ta del av vilka uppgifter Inredo sparat kan du antingen göra begäran via mejl eller post. Om du skickar mejl kommer vi att ringa er för att verifiera att mottagaren är rätt person innan vi skickar uppgifterna via e-post.

Begäran om uppgift skickad till Inredo med post ska vara undertecknad av dig och du ska ange både ditt namn och personnummer.

Utskrift på er begäran enligt ovan via e-post eller post kommer att skrivas ut och förvaras inlåst som säkerhet och det kommer även att kommuniceras till mottagaren innan utskick.

Om du anser att de uppgifter som Inredo behandlar är felaktiga eller irrelevanta, kan du begära att få dessa rättade. I somliga fall kan vi radera uppgifter om dig om de inte längre behövs för ekonomisk kontroll eller liknande av statlig myndighet.

Du kan återkalla ett samtycke som du har lämnat. Detta innebär att Inredo inte får fortsätta att behandla personuppgifter om dig för det syfte som samtycket omfattar.

Viktigt att notera är att ett återkallande medgivande inte påverkar lagligheten av den informations- hantering som skett innan samtycket återkallades.

Enskild person har rätt att vända sig till Datainspektionen om du har klagomål gällande den personuppgiftsbehandling som sker. Datainspektionen är tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter.

Säkerhet för dina personuppgifter

Inredo genomför ständigt ett arbete med att förbättra de lämpliga tekniska och organisatoriska förutsättningarna som krävs för att skydda dina personuppgifter.

 

Om du vill kontakta oss

Om du har frågor om hur vi behandlar era personuppgifter kan du vända dig till Inredo AB via de telefonnummer som anges på vår hemsida (Kontakta oss).

Du kan antingen be att få bli kopplad till respektive personuppgiftsansvarig eller direkt till Dataskyddsombudet som är ansvarig för att GDPR-direktiven följs på företaget.

Dataskyddsombud på Inredo är Ulf Brandt.